VTG HOTEL MAPES CASINO RENO NV YELLOW PLASTIC TOY SLOT MACHINE KEYCHAIN

Описание лота (перевод)