PAT SECRIST TARA 1991 Black Hair Brown Eyes Dark Skin Doll 22”

Описание лота (перевод)